Dojo Kun

DOJO KUN


Hitotsu! Jinkaku kansei ni tsutomuru koto.

(Seek perfection of character)

*Hee-toe-tsu! Jeen-kah-koo Kahn-say Nee Tsu-toe-moo-roo Koe-toe

 

Hitotsu! Makoto no michi o mamoru koto.

(Be faithful)

*Hee-toe-tsu! Mah-koe-toe No Mee-chee Oh Mah-moe-roo Koe-toe

 

Hitotsu! Doryoku no seishin o yashinau koto.

(Endeavor)

*Hee-toe-tsu! Doe-ree-oh-koo No Say-sheen Oh Yah-shee-now Koe-toe

 

Hitotsu! Reigi o omonzuru koto.

(Respect others)

*Hee-toe-tsu! Ray-gee Oh Oh-mone-zoo-roo Koe-toe

 

Hitotsu! Kekki no yu o imashimuru koto.

(Refrain from violent behavior)

*Hee-toe-tsu! Kay-kee No You Oh Ee-mah-shee-moo-roo Koe-toe

 

 

*English pronunciation