Karate Terminology

Karate Terminology

 

English

Japanese

Pronunciation

 

 


Stances

Tachikata

tah-chee-kah-tah

 

 

 

A.  Natural Stance

Shizen-tai

she-zen-tie

B.  Forward Stance

Zenkutsu-dachi

zen-koo-tsoo-dah-chee

C.  Back Stance

Kokutsu-dachi

koh-koo-tsoo-dah-chee

D.  Straddle (Horse) Stance

Kiba-dachi

kee-bah-dah-chee

 

 

 

Punching

Tsuki-waza

tsoo-kee-wah-zah

 

 

 

A.  Straight Punch

Choku-zuki

choh-koo-zoo-kee

B.  Reverse Punch

Gyaku-zuki

gyah-koo-zoo-kee

C.  Stepping Punch

Oi-zuki

oh-ee-zoo-kee

 

 

 

Striking

Uchi-waza

oo-chee-wah-zah

 

 

 

A.  Knife Hand Strike

Shuto-uchi

shoo-toh-oo-chee

B.  Ridge Hand Strike

Haito-uchi

high-toh-oo-chee

C.  Elbow strike

Empi-uchi

em-pee-oo-chee

 

 

 

Kicking

Keri-waza

keh-ree-wah-zah

 

 

 

A.  Front Kick

Mae-geri

my-eh-geh-ree

      1.  Front Snap Kick

Mae-geri-keage

my-eh-geh-ree-kay-ah-gay

      2.  Front Thrust Kick

Mae-geri-kekomi

my-eh-geh-ree-kay-koh-mee

B.  Side Kick

Yoko-geri

yoh-koh-geh-ree

      1.  Side Snap Kick

Yoko-geri-keage

yoh-koh-geh-ree-kay-ah-gay

      2.  Side Thrust Kick

Yoko-geri-kekomi

yoh-koh-geh-ree-kay-koh-mee

C.  Back Kick

Ushiro-geri

oo-shee-roh-geh-ree

      1.  Back Snap Kick

Ushiro-geri-keage

oo-shee-roh-geh-ree-kay-ah-gay

      2.  Back Thrust Kick

Ushiro-geri-kekomi

oo-shee-roh-geh-ree-kay-koh-mee

D.  Roundhouse Kick

Mawashi-geri

Mah-wah-shee-geh-ree

E.  Crescent Kick

Mikazuki-geri

mee-kah-zoo-kee-geh-ree

F.  Stomping Kick

Fumikomi

foo-mee-koh-mee

G.  Inside Snapping Kick

Namigaeshi

nah-mee-gah-eh-shee

 

 

 

Blocking

Uke-waza

oo-kay-wah-zah

 

 

 

A.  Downward Block

Gedan-barai

geh-dahn-bah-rye

B.  Forearm Block

Ude-uke

oo-day-oo-kay

C.  Rising Block

Age-uke

ah-gay-oo-kay

D.  Dropping Block

Otoshi-uke

oh-toh-shee-oo-kay

E.  Knife Hand Block

Shuto-uke

shoo-toh-oo-kay