NV_Karate Terminology

English

Japanese

Pronunciation

Stances

Tachikata

tah-chee-kah-tah

A. Natural Stance Shizen-tai she-zen-tie
B. Forward Stance Zenkutsu-dachi zen-koo-tsoo-dah-chee
C. Back Stance Kokutsu-dachi koh-koo-tsoo-dah-chee
D. Straddle (Horse) Stance Kiba-dachi kee-bah-dah-chee

Punching

Tsuki-waza

tsoo-kee-wah-zah

A. Straight Punch Choku-zuki choh-koo-zoo-kee
B. Reverse Punch Gyaku-zuki gyah-koo-zoo-kee
C. Stepping Punch Oi-zuki oh-ee-zoo-kee

Striking

Uchi-waza

oo-chee-wah-zah

A. Knife Hand Strike Shuto-uchi shoo-toh-oo-chee
B. Ridge Hand Strike Haito-uchi high-toh-oo-chee
C. Elbow strike Empi-uchi em-pee-oo-chee

Kicking

Keri-waza

keh-ree-wah-zah

A. Front Kick Mae-geri my-eh-geh-ree
    1. Front Snap Kick Mae-geri-keage my-eh-geh-ree-kay-ah-gay
    2. Front Thrust Kick Mae-geri-kekomi my-eh-geh-ree-kay-koh-mee
B. Side Kick Yoko-geri yoh-koh-geh-ree
    1. Side Snap Kick Yoko-geri-keage yoh-koh-geh-ree-kay-ah-gay
    2. Side Thrust Kick Yoko-geri-kekomi yoh-koh-geh-ree-kay-koh-mee
C. Back Kick Ushiro-geri oo-shee-roh-geh-ree
    1. Back Snap Kick Ushiro-geri-keage oo-shee-roh-geh-ree-kay-ah-gay
    2. Back Thrust Kick Ushiro-geri-kekomi oo-shee-roh-geh-ree-kay-koh-mee
D. Roundhouse Kick Mawashi-geri Mah-wah-shee-geh-ree
E. Crescent Kick Mikazuki-geri mee-kah-zoo-kee-geh-ree
F. Stomping Kick Fumikomi foo-mee-koh-mee
G. Inside Snapping Kick Namigaeshi nah-mee-gah-eh-shee

Blocking

Uke-waza

oo-kay-wah-zah

A. Downward Block Gedan-barai geh-dahn-bah-rye
B. Forearm Block Ude-uke oo-day-oo-kay
C. Rising Block Age-uke ah-gay-oo-kay
D. Dropping Block Otoshi-uke oh-toh-shee-oo-kay
E. Knife Hand Block Shuto-uke shoo-toh-oo-kay

Combination Techniques

Renzoku-waza

ren-zoh-koo-wah-zah

Form

Kata

kah-tah

Heian #1 Heian Shodan hay-ahn-shoh-dahn
Heian #2 Heian Nidan hay-ahn-nee-dahn
Heian #3 Heian Sandan hay-ahn-sahn-dahn
Heian #4 Heian Yondan hay-ahn-yone-dahn
Heian #5 Heian Godan hay-ahn-goh-dahn
Tekki #1 Tekki Shodan teh-kee-shoh-dahn
Tekki #2 Tekki Nidan teh-kee-nee-dahn
Tekki #3 Tekki Sandan teh-kee-sahn-dahn

Sparring

Kumite

koo-mee-tay

A. Five Attack Sparring Gohon Kumite goh-hone-koo-mee-tay
B. Three Attack Sparring Sambon Kumite sahm-bone-koo-mee-tay
C. One Attack Sparring Ippon Kumite ee-pone-koo-mee-tay
D. Semi-free Sparring Jiyu Ippon Kumite jee-yoo-ee-pone-koo-mee-tay
E. Free Sparring Jiyu Kumite jee-yoo-koo-mee-tay

Other Terms

 

 

Ready Position Kamae-te kah-mah-eh-teh
Upper Level (head) Jodan joh-dahn
Middle Level (torso) Chudan choo-dahn
Lower Level (groin) Gedan gay-dahn
Ready Yoi yoh-eh
Begin Hajime hah-jee-may
Finish Yame yah-may
Kneel Seiza say-zah
Stand Up Tatte tah-tay
Meditate Mokuso moh-koo-soh
Bow Rei ray
Shout Kiai kee-aye
Body Center, Lower Abdomen Seika-tanden say-kah-tahn-den
Instructor Sensei sen-say
Senior Sempai sem-pah-eh
Junior Kohai koh-high

Numbers

 

 

One Ichi ee-chee
Two Ni nee
Three San sahn
Four Shi shee
Five Go goh
Six Roku roh-koo
Seven Shichi Shee-chee
Eight Hachi hah-chee
Nine Ku koo
Ten Ju joo